Phi Lieng 1

Cuộc cạnh tranh giữa thông và cà phê

Những đồi thông bị chặt để lấy đất trồng cà phê

Leave a Reply